Toprak-Su, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde onlarca fizibilite çalışması yapmış olan bir mühendislik firmasıdır.

 

Yatırıma girilmeden önce projenin karlılığını gösteren ikinci çalışma olan fizibilite çalışması; kati proje öncesi genel proje karakteristiklerini belirlemek, DSİ'den onay almak ve kredi değerlendirme süreci için kredi kuruluşlarına sunulmak amaçlı olarak yapılmaktadır.

Fizibilite raporu kapsamında Toprak-Su aşağıdaki çalışmaları yapmaktadır:

 

BÖLÜM -1. ÖZET


   1.1. Yönetici Bilgilendirme Formu
   1.2. Projenin Yeri
   1.3. Projenin Havzadaki Diğer Tesislerle İlişkisini Gösterir Şematik Plan
   1.4. Teklif Edilen Tesisler
   1.5. Proje Karakteristikleri

BÖLÜM - 2. PROJE SAHASININ TANITILMASI


   2.1. Coğrafi Durum (Kesin Koordinatlar ve Topoğrafya, Genel Jeoloji, Deprem, İklim,)
   2.2. Sosyal Durum (Nüfus, Kültür, Sağlık, Ulaşım, Haberleşme)
   2.3. Ekonomik Durum (Tarım, Sanayi, Turizm, Ticaret, Madencilik)
   2.4. Arazi Mülkiyeti, Araziden Faydalanma Durumu
   2.5. Varsa Daha Önce Yapılmış Etütler Hakkında Bilgi

BÖLÜM - 3. GELİŞME PLANI


   3.1. Gelişmeyi Gerektiren Sebepler
   3.2. Mevcut Tesisler
   3.3. Teklif Edilen Tesisler
   3.4. Gelişme Planı Etki ve Sonuçları

BÖLÜM - 4. İKLİM VE SU KAYNAKLARI


   4.1. İklim (Meteorolojik Durum, Yağışlar, Sıcaklık, Buharlaşma)
   4.2. Su Kaynakları (Yerüstü Suları)
   4.3. Sulardan Yararlanma Şekilleri ve Su Hakları
   4.4. Su ihtiyacı (Sulama, Enerji, İçme-Kullanma ve Endüstri Suyu, Diğer Su İhtiyaçları)
   4.5. Dönen Sular
   4.6. İşletme Çalışmaları
   4.7. Proje Taşkın Durumu
   4.8. Sedimantasyon Durumu
   4.9. Gözlemler ve Sonuçlar
   4.10 Sorunlar

BÖLÜM - 5. JEOLOJİK DURUM


   5.1. Genel Jeoloji
   5.2 Baraj Yeri ve İlgili Yapıların Jeolojisi
   5.3. Rezervuar Sahası Jeolojisi
   5.4. Malzeme Etütleri
   5.5. Depremler

BÖLÜM - 6. KURULACAK TESİSLER


   6.1. Rezervuar İşletme Politikası ve Optimizasyon
   6.2 Baraj Tipi ve Yükseklik Seçimi
   6.3. Dolusavak ve Dipsavak
   6.4. Kurulu Güç Optimizasyonu
   6.5. Enerji Su Alma Yapıları ( Regülatör, İletim Tüneli, İletim Kanalı, Yükleme Havuzu, Cebri Boru)
   6.6. Santral Binası ve Kuyruksuyu Kanalı
   6.7.Türbin Tipi, Ünite Gücü ve Adedi
   6.8. Generatör Tipi ve Kapasitesi
   6.9. Transformatör Adedi ve Tipi
   6.10. Şalt Sahası
   6.11. Enerji İletimi
   6.12. Ulaşım Yolu
   6.13. Teklif Edilen Tesislerin Karakteristikleri

BÖLÜM - 7. ÇEVRESEL ETKİLER


   7.1. Mevcut Şartlardaki Çevrenin Özellikleri
   7.2. Projenin Çevresel Etkileri ve Alınacak Tedbirler

BÖLÜM - 8. TESİS MALİYETİ


   8.1. Giderlerin Hesaplanmasındaki Esaslar
   8.2. Keşif Özeti
   8.3. Keşif, Tesis, Proje ve Yatırım Bedeli
   8.4 Yatırım Programı

BÖLÜM - 9. EKONOMİK ANALİZ


   9.1. Yıllık Faydalar (Sulama, Taşkın, Enerji ve Diğer Faydalar)
   9.2. Yıllık Giderler (Faiz-Amortisman, İşletme ve Bakım ve Yenileme Giderleri)
   9.3. Gelir/Gider Oranı
   9.4 İç Karlılık Oranı

BÖLÜM - 10. ÇOK MAKSATLI PROJELER İÇİN MALİYET TAKSİMİ

 

BÖLÜM - 11. ALTERNATİF ÇÖZÜMLER


   11.1 Depolama Tesisleri İle İlgili Alternatifler
   11.2 Enerji Tesisleri İle İlgili Alternatifler